Verejné obstarávanie

pdf

982,771 kb  
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (zákazka s nízkou hodnotou)
- Garážové dvere - Hasičská zbrojnica Klokočov
Predpokladaná cena bez DPH v EUR: 4.000,00 EUR  (4.800,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.06.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 16.05.2019 (do 15:30 hod)
Zverejnené dňa 03.05.2019

pdf

704,139 kb 
Výzva na predkladanie ponúk - Nákup nákladného traktorového návesu
na prepravu kontajnerov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 10.000,00 EUR (12.000,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.05.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 26.04.2019 (do 15:30 hod)

Zverejnené dňa 17.04.2019
Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Klokočov
Predpokladaná hodnota: 67909,20 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 90 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: do 23.4.2019 do 10:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?draZk02PGwCbW4unxwdLRR4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019
Zverejnené dňa 11.04.2019