Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou - Dodávka drevnej štiepky na základe potreby objednávateľa v roku 2020-2021   1045,468 kb

Lehota na splnenie predmetu zákazky je od 20.10.2020

Predkladanie ponúk: 14.10.2020 (do 15:30 hod.)

Celková hodnota zákazky: 14 999 bez DPH v EUR 17 988,80 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 05.10.2020

Zverejnenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – II. kolo – Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom – Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nim prislúchajúcim.

pdf Obchodná verejná súťaž - II. kolo - Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom - Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku    73,243 kb

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 14.08.2020 o 12.00 hod.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosť je 18 900 Eur.