Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predkladanie ponúk - dodávka drevnej štiepky   973.73 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.12.2021 do 15:30

Dátum, čas a miesto vyhodnotenie ponuk: 30.12.2021 o 9:00

Celková hodnota zákazky bez DPH v EUR: 14 999 (17 998,80 EUR s DPH)

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 15.12.2021

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Nákup nového osobného motorového vozidla 4x4 pre obec Klokočov 42.36 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: november 2021 - január 2022

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 12.11.2021