Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 3.etapa   457,547 kb

Prílohy:
1. návrh na plnenie kritérií opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou uchádzača ( Príloha č.1)
2. "výkaz - výmer" s nacenenými jednotlivými položkami ( Príloha č. 2a, Príloha č. 2b )
3. Čestné vyhlásenie k zákazu účasti ( Príloha č.3)
4. Čestné vyhlásenie k nedoplatkom ( Príloha č. 4)

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.6.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbhcZ7FZe8y0XTU9GLYZUSA

Predpokladaná hodnota: 37418,71 € bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk: do 20.4.2020 do 12:00

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbxjWUEY27n5XhYvxnaLvJs

pdf   Výzva na predloženie cenovej ponuky (5363) - Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov   37,792 kb

Prílohy k výzve na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné ihrisko v obci Klokočov vo formáte .zip    1200,388 kb