Verejné obstarávanie

Zverejnenie vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – II. kolo – Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom – Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku k nim prislúchajúcim.

pdf Obchodná verejná súťaž - II. kolo - Predaj bytu č. 3 a nebytového priestoru s príslušenstvom - Klokočov č.s. 1083 a spoluvlastníckeho podielu na pozemku    73,243 kb

Lehota na predkladanie návrhov zmlúv končí dňa 14.08.2020 o 12.00 hod.

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom minimálna navrhovaná kúpna cena za nehnuteľnosť je 18 900 Eur.

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22 Klokočov, IČO: 00314048, zastúpená starostkou Janou Foldinovou v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p. a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný hnuteľný majetok obce: Ojazdené osobné motorové vozidlo značky SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD
Minimálna predajná cena: 1 674,76 €
Lehota na doručovanie cenových ponúk je do 31.07.2020 do 14.30 h.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 31.07.2020 o 15.00 h na Obecnom úrade v Klokočove.

pdf Plné znenie - Ponuka na odpredaj ojazdeného osobného vozidla SUZUKI GRAND VITARA 2.0 TD - s prílohou (Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účel úkonov spojených s odpredajom auta)  112,168 kb

Zverejnené dňa: 07.07.2020