Verejné obstarávanie

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Detské ihrisko obce Klokočov 41.5 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.6.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: júl-november 2021

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 10.6.2021

pdfVýzva na predloženie cenovej ponuky - Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov 2021 34.43 KB

Lehota na predkladanie ponúk: do 20.5.2021 do 12:00

Predpokl. obdobie realizácie: máj-september 2021

Predpokladaná hodnota: 15827,47 € bez DPH

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 5.5.2021

VÝSLEDKY KONANIA PRIAMEHO PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV vo vlastníctve obce nebytové priestory o výmere 59,86 m2 nachádzajúce sa na prízemí domu č. s. 1083, Klokočov, Hlavice na parcele CKN 6601/2 v k.ú. Klokočov

Do konca lehoty na predkladanie cenových ponúk t.j. do 09.04.2021 do 15.30 h doručil cenovú ponuku jeden záujemca.
Komisia na vyhodnotenie ponúk, ktorú schválilo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove, zasadla k vyhodnoteniu podanej cenovej ponuky dňa 12.04.2021 o 14.30 h.
Členovia komisie skonštatovali, že neboli dodržané podmienky zodpovedajúce uverejnenému rozsahu a ponuka nebola zahrnutá do procesu hodnotenia.