Nástroje pre uľahčenie prístupu

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Klokočov
Predpokladaná hodnota: 67909,20 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 90 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: do 23.4.2019 do 10:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?draZk02PGwCbW4unxwdLRR4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019
Zverejnené dňa 11.04.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark