Nástroje pre uľahčenie prístupu

pdf

783,174 kb 
Výzva v plnom znení na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou)
- Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Klokočov - 2. etapa

pdf

433,980 kb
Príloha č.1 - Návrh na plnenie kritérií - Prístavba a stavebné úpravy
hasičskej zbrojnice Klokočov - 2. etapa

ikona-excel

36,864 kb

Výkaz výmer - Stavba: Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
Klokočov - 2. etapa
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 22 684,17  (27 221 EUR s DPH)
Lehota na splnenie predmetu zákazky: 31.07.2019

Lehota na predkladenie ponúk: do 13.03.2019 (do 15:30 hod.)
Zverejnené dňa: 05.03.2019

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark