Zápisnice OZ

Z á p i s n i c a napísaná na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Klokočov zo dňa 4.marca 2005 /pokračovanie z 25.2.2005/

Z á p i s n i c a napísaná na 23.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.februára 2005

Z á p i s n i c a napísaná z 22.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 14.januára 2005 /mimoriadne/