Zápisnice OZ

Z á p i s n i c a z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 26. mája 2005

Zápisnica z 25.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 26. mája 2005.

Z á p i s n i c a z 24.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Klokočove, konaného dňa 29.apríla 2005

Z á p i s n i c a napísaná na 23. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Klokočov zo dňa 4.marca 2005 /pokračovanie z 25.2.2005/

Z á p i s n i c a napísaná na 23.zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Klokočove dňa 25.februára 2005