VZN obce

  Obec Klokočov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zák. NR SR č. 488/02 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky Min. pôdohospodárstva  SR č. 231/98 o chove spoločenských zvierat, divokých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

                                                              v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2004 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Klokočov

V zmysle par. 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach  Štatútu Obecnej knižnice v Klokočove vydanej Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa  2.1.2004  vydávam tento Knižný a výpožičný poriadok v zmysle čl. 1-16 Organizačného poriadku Obce Klokočov.

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove, podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov v súlade so zákonom č.470/2005 o pohrebníctve vydáva pre územie obce Klokočov toto

Obec Klokočov na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva a ustanoveniami § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/l990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanovením  § 39 zákona NR SR č. 223/2001  Z. z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR  č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/:

Obec Klokočov v zmysle § 6 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 25 zák. NR SR číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov