VZN obce

Obec Klokočov podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vydáva 

Všeobecné záväzné nariadenie,  ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obce Klokočov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Obec Klokočov na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov

  Obec Klokočov na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, zák. NR SR č. 488/02 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a vyhlášky Min. pôdohospodárstva  SR č. 231/98 o chove spoločenských zvierat, divokých zvierat a nebezpečných živočíchov a o ochrane pokusných zvierat

                                                              v y d á v a

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Klokočov č. 3/2004 o chove, držaní a ochrane psov na území obce Klokočov

V zmysle par. 13/2d zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach  Štatútu Obecnej knižnice v Klokočove vydanej Obecným zastupiteľstvom v Klokočove dňa  2.1.2004  vydávam tento Knižný a výpožičný poriadok v zmysle čl. 1-16 Organizačného poriadku Obce Klokočov.

Obecné zastupiteľstvo v Klokočove, podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písmena f/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov v súlade so zákonom č.470/2005 o pohrebníctve vydáva pre územie obce Klokočov toto