VZN obce

pdf

23,845 kb
Dodatok č. 1 k VZN obce Klokočov č. 7/2012 o spôsobe výpočtu nájomného
v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu
Dodatok č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.06.2016.
Tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia, t.j. dňa 15.07.2016