VZN obce

pdf

29,416 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č.1/ 2019 o určení miesta
a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Klokočov
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 22. 02. 2019
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 25.02.2019
VZN nadobúda účinnosť: 13.03.2019

pdf

89,516 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce č.4/2018 o miestnych daniach
na území Obce Klokočov na rok 2019
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 14.12.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 14.12.2018
VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2019

pdf

64,939 kb  
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 5/2018 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Klokočov
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 07.12.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 12.12.2018
VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2019

pdf

37,617 kb   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č.2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 26.10.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 5.11.2018
VZN nadobúda účinnosť od 20.11.2018