VZN obce

pdf

68,584 kb 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o miestnych daniach
na území Obce Klokočov na rok 2018
Schválené na OZ č. 27/2017 dňa: 14.12.2017 uznesením č. 360/2017
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2017
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2018

pdf

63,779 kb 
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Klokočov
Schválené na OZ č. 27/2017 dňa: 14.12.2017 uznesením č. 359/2017
Vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2017
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2018