VZN obce

pdf

37,617 kb   
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov č.2/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 26.10.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 5.11.2018
VZN nadobúda účinnosť od 20.11.2018

pdf

77,440 kb   
Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č.03/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

ikona-word

67,072 kb
Prílohy ku žiadosti o poskytnutie dotácii od obce Klokočov v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Klokočov č.03/2018
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 26.10.2018
VZN zverejnené na elektronickej tabuli obce Klokočov dňa: 2.11.2018
VZN nadobúda účinnosť od 17.11.2018

pdf

27,624 kb  
Doplnok č. 2 sadzobníka poplatkov k Prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Klokočov
Schválené uznesením OZ obce Klokočov č. 510/2018 zo dňa 07.09.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 17.9.2018