VZN obce

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2021     76,397 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 303/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2021

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2021     89,482 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 304/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2021

pdfDodatok č. 2 k VZN obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove, ktorým sa mení čl. 9 Cenník poplatkov a služieb s účinnosťou od 01.08.2020     26,476 kb

Na dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.06.2020 uznesením č. 244/2020.

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove nadobúda účinnosť dňa 01.08.2020.
Dodatok č. 2 zverejnený na webovom sídle obce dňa: 07.07.2020