pdfVZN č. 6/2022 obce Klokočov o určení názvov verejných priestranstiev 247.6 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 482/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 01.06.2022
VZN nadobúda účinnosť: 15.06.2022