pdfVZN Obce Klokočov č. 3/2022 o organizácii miestneho referenda v obci KLOKOČOV     135.24 KB

Schválené na OZ dňa: 16.05.2022 uznesením č. 479/2022
Vyvesené na úradnej tabuli: 17.05.2022
VZN nadobúda účinnosť: 31.05.2022