pdfDodatok č. 2 - Všeobecne záväzné nariadenie obce Klokočov č. 7/2016 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov   27,728 kb

Prerokovaný Dodatok č. 2 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2019, schválený uznesením č. 196/2019 dňa: 12.12.2019
Dodatok nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020