pdf

27,624 kb  
Doplnok č. 2 sadzobníka poplatkov k Prílohe č. 2 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Klokočov
Schválené uznesením OZ obce Klokočov č. 510/2018 zo dňa 07.09.2018
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 17.9.2018