pdf

65,559 kb
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE č. 4/2016 O MIESTNYCH DANIACH
NA ÚZEMÍ OBCE KLOKOČOV
VZN vyvesené: 09.12. 2016
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2017