Sample Image 
32,661 kb   
VZN č. 7 /2012 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 11.7.2012