VZN obce

pdfVZN č. 1/ 2023 o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 66.94 KB

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 12.01.2023
Prerokované na OZ dňa: 09.03.2023
Prerokované VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 13.03.2023
VZN nadobúda účinnosť 01.04.2023

pdfDodatok č. 5 k VZN č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 61.69 KB

Na dodatku č. 5k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 09.03.2023

Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom 01.04.2023

Zverejnené dňa: 13.03.2023

pdf Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 - výška príspevku - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  88.8 KB

Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov

Na dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 14.12.2022

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 7/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.

Zverejnené dňa: 14.12.2022

pdf Dodatok č. 4 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 - výška príspevku - školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov  61.27 KB

Dodatok č. 3 k VZN obce Klokočov č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov

Návrh dodatku č. 2 zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa: 30. 11. 2022
Prerokované na OZ dňa: 14.12.2022
Prerokovaný Dodatok č. 4 vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 14.12.2022