VZN obce

pdfDodatok č. 2 k VZN obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a prílohy č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove, ktorým sa mení čl. 9 Cenník poplatkov a služieb s účinnosťou od 01.08.2020     26,476 kb

Na dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Klokočove dňa 26.06.2020 uznesením č. 244/2020.

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Klokočov č. 5/2011 o pohrebníctve a Prílohe č. 1 k VZN č. 5/2011 o pohrebníctve – Prevádzkový poriadok cintorínov v Klokočove nadobúda účinnosť dňa 01.08.2020.
Dodatok č. 2 zverejnený na webovom sídle obce dňa: 07.07.2020

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2020   89,526 kb

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2019, schválený uznesením č. 197/2019 dňa: 12.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2020   76,071 kb

Všeobecne záväzné nariadenie vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 13.12.2019, schválený uznesením č. 199/2019 dňa: 12.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2020