VZN obce

pdfVšeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Klokočov na rok 2021     76,397 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 303/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2021

pdfVšeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2020 o miestnych daniach na území Obce Klokočov na rok 2021     89,482 kb

Schválené na OZ č. 23 dňa: 11.12.2020 uznesením č. 304/2020
Vyvesené na úradnej tabuli: 14.12.2020
VZN nadobúda účinnosť: 01.01.2021