Uznesenia OZ

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 215/2005 zo dňa 25.februára 2005 k návrhu na vyradenie Základnej školy Klokočov Hlavice p.č. 1082 zo siete škôl v obci Klokočov

U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 214/2005 zo dňa 25.februáíra 2005

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 213/2005 zo dňa 25.februára 2005

UZNESENIE Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 212/2004 zo dňa 14.januára 2005 k Návrhu k zmene VZN Obce Klokočov č. 3/2003 O Poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Klokočov