U Z N E S E N I E Obecného zastupiteľstva v Klokočove číslo 318/2006 zo dňa 30. júna 2006 k informatívnej správe o plnení uznesení prijatých na 32. zasadnutí OZ v Klokočove

Obecné zastupiteľstvo

A/ b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu o plnení uznesení prijatých na 32. zasadnutí OZ v Klokočove

Hlasovanie:
ZA: Ondrej Hrtús, Jozef Gacho, Jozef Kubačák, František Krištiak, Pavol Polka
V čase hlasovania neprítomný: Mgr. Jozef Zigmund

Ľuboš Stríž, starosta obce