Úradné oznamy

Sample Image Záznam z pracovného rokovania so zástupcami firmy SeVak a. s. Žilina, konaného 5. augusta 2008 v Zasadačke OÚ Klokočov - ohľadne majetku vodovodu obce Klokočov a zastavenia stavby odkanalizovania v obci Klokočov. 

Obec Klokočov, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje obstarávanie návrhu riešenia ÚPN-O Klokočov, ktorý bol vypracovaný na základe súborného stanoviska.Toto obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek schváleného zadania a pokynov na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na základe výsledkov prerokovania konceptu riešenia vrátane výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu riešenia.
V zmysle zákona č.369/1990 Z z. v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image obyvateľom obce, vlastníkom pozemkov dotknutých  riešením a dotknutým fyzickým a právnickým osobám

Obec Klokočov v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb.§ - u 4 ods. ch v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s úplným znením Zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým právnickým osobám, dotknutým fyzickým osobám a dotknutým obciam 

Pre jednoduchšie vybavovanie na úseku MATRIKA, EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA sme pripravili, aké sú potrebné doklady, ktoré potrebujete doložiť k vybaveniu:

A) Prihlásenie na trvalý pobyt
B) K žiadosti o uzavretie manželstva
C) K žiadosti o „Výpis z registra trestov“
D) Žiadosť o „ Odpis z registra trestov“
E) Prihlásenie novonarodeného dieťaťa na trvalý pobyt

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
PODLIMITNÉ ZÁKAZKY                                                       

Úradný názov:

Sample ImageVýstavba nájomného bytového dome 14 b.j. v obci Klokočov + technická vybavenosť 

Zverejnené 10.3.2008