Úradné oznamy

Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva sa sťahujú kontajnery a v záujme ochrany životného prostredia by si občania, ktorých sa týka odobratie kontajnera mali zakúpiť popolnicu na Obecnom úrade v Klokočove. Cena popolnice je 22,61 €
Lokality, v ktorých sa kontajner odoberie sú nasledovné:

Hrubý Buk - Plechová                           Nižné Riečky  - Jenojanková
Hrubý Buk - KrišťákNižné Riečky - Hrtús
Klín - Za OkrasouKornica - Ihrisko
Vrchpredmier - Čečotka 

Kontajner sa v týchto lokalitách odoberie na obdobie: od jari do jesene. V zimnom období sa kontajnery opätovne umiestnia do spomínaných lokalít.
Popolnice si môžete zakúpiť u pána Stanislava Hanuláka v kancelárií na poschodí obecného úradu.

Obecný úrad v Klokočove oznamuje budúcim stavebníkom rodinných domov, rekreačných chát, záhradných domčekov a ďalších stavieb, že je schválený Územný plán obce Klokočov. Z tohto dôvodu, je potrebné pred nadobudnutím pozemku – kúpou, darovaním, dedením,.. nazrieť na Obecnom úrade v Klokočove – u Ing. Gajdičiarovej do schváleného ÚPO. Pozemok sa stáva stavebným pozemkom len v tom prípade, že je v  schválenom ÚPO určený na zastavanie.

Obec Klokočov získala 12 929 349, 31 mil.  Sk (429 175,77 €) na projekt Rozšírenie a rekonštrukcia telocvične Základnej školy v Klokočove o triedy Materskej školy v Sektore verejnej správy v operačnom programe Regionálny operačný program.  Obec spolufinancuje projekt v sume 680 492,- tis. Sk (22 588,20 €).

Sample Image Záznam z pracovného rokovania so zástupcami firmy SeVak a. s. Žilina, konaného 5. augusta 2008 v Zasadačke OÚ Klokočov - ohľadne majetku vodovodu obce Klokočov a zastavenia stavby odkanalizovania v obci Klokočov. 

Obec Klokočov, ako príslušný orgán územného plánovania oznamuje obstarávanie návrhu riešenia ÚPN-O Klokočov, ktorý bol vypracovaný na základe súborného stanoviska.Toto obsahuje posúdenie splnenia požiadaviek schváleného zadania a pokynov na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie na základe výsledkov prerokovania konceptu riešenia vrátane výberu variantu potvrdeného v procese prerokovania konceptu riešenia.
V zmysle zákona č.369/1990 Z z. v znení neskorších predpisov a v súlade so Zákonom č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image obyvateľom obce, vlastníkom pozemkov dotknutých  riešením a dotknutým fyzickým a právnickým osobám

Obec Klokočov v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb.§ - u 4 ods. ch v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s úplným znením Zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/76 Zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e

Sample Image dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým právnickým osobám, dotknutým fyzickým osobám a dotknutým obciam