Úradné oznamy

 Na internetovej stránke obce Klokočov je v sekcii pre obyvateľov nová kategória i-pasport obce odkazujúca na stránku: www.klokocov.seak.sk, kde je spracovaný internetový pasport obce Klokočov (verejné osvetlenie, rozhlas, kontajnery, autobusové zastávky a iné...).

Vyjadrenie poslancov OZ Klokočov k prerušeniu 29. zasadania OZ

Vážení Klokočovania,

keďže na týchto stránkach prebieha vysvetľovanie okolností  „nevydareného“ 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva len z pohľadu jedného človeka, pokladáme my - poslanci Obecného zastupiteľstva v Klokočove – za svoju povinnosť zaujať nasledujúce stanovisko:

Dňa 30. októbra 2009 sa konalo riadne 29.rokovanie Obecného zastupiteľstva v Klokočove. Rokovanie OZ viedol zástupca starostu poslanec p. Jozef Gacho.
Zástupca starostu  p. Jozef Gacho po otvorení rokovania upozornil poslancov na dodržiavanie Rokovacieho poriadku OZ v Klokočove.  Aj napriek tomuto upozorneniu poslanci OZ nerešpektovali tento rokovací poriadok a tým rušili plynulý priebeh rokovania OZ.
Z tohto dôvodu zástupca starostu p. Jozef Gacho    p r e r u š i l    29. rokovanie OZ a oznámil poslancom, že ak chcú môžu pokračovať v rokovaní.
OZ bude zvolané v zmysle zákona do 14 dní, kde sa bude pokračovať v rokovaní 29. zastupiteľstva, o čom budú poslanci vopred oboznámení.
O priebehu rokovania je zhotovený aj zvukový záznam, ktorý je k dispozícii na Obecnom úrade.

V Klokočove dňa 30.10.2009

Jozef Gacho, zástupca starostu

Vážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby videli a vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš / t.j..objedná si kontajner na vývoz /.
Pretože vážení spoluobčania jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana, ako sme veľakrát svedkami napr. kontajner vyvezený 31.8.2009 a na druhý týždeň vyzeral takto - viď priložená fotografia dňa 5.9.2009.

Sample ImageMinisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlásilo výzvu na opatrenie  4.1 Regenerácia sídiel, ktorú Obec Klokočov využila a dala spracovať projekt na  " Revitalizáciu námestia obce Klokočov ". Projekt spracovala firma ARISS architects, s.r.o. Žilina - zodp. projektant Ing. arch. Mario Chovan. Projekt rieši komplexnú prestavbu, resp. doplnenie novostavbami, existujúcich verejných plôch v centre obce. Po dokončení bude slúžiť ako centrálny priestor obce - spoločenský, kultúrny, zhromažďovací, oddychový aj komerčný. Navrhovaná stavba je v súlade s ÚPD.