Úradné oznamy

Miestne komunikácie v jednotlivých lokalitách obce boli vybrané poslancami Obecného zastupiteľstva v Klokočove, dňa 3.9.2010 a schválené obecným zastupiteľstvom v Klokočove uznesením číslo 492/2010 zo dňa 20. septembra 2010.

Celý článok...

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Bratislava zaslalo na OÚ záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „ Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála„,  ktorej navrhovateľom je Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Záverečné stanovisko sa nachádza v kancelárii Ing. Gajdičiarovej, občania môžu do neho nahliadnuť v prac. dňoch od 7.30 hod. do  14.00 hod., môžu si robiť výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu.

Za OÚ Ing. Gajdičiarová

Obec Klokočov ponúka na odpredaj traktor zn. ZETOR typu 8111, ev.č. CA 187 AB, r.v. 1984 za sumu 2 000 € schválenú obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 27.08.2010. Predaj sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29. októbra  2010.
V prípade záujmu kontaktujte starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža na tel .č. 0903/431789, alebo písomne na adrese: Obec Klokočov, 023 22  Klokočov č. 962.

Obec Klokočov ponúka na odpredaj traktor zn. ZETOR typu 8111, ev.č. CA 187 AB, r.v. 1984 za sumu 2 500 € schválenú obecným zastupiteľstvom obce Klokočov dňa 02.07.2010. Predaj sa uskutoční na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27. augusta 2010.
V prípade záujmu kontaktujte starostu obce Klokočov Ľuboša Stríža na tel .č. 0903/431789.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania na obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim.

Správa katastra Čadca, ako príslušný orgán v zmysle paragrafu 3 odsek 2 písmeno a a písmeno b zákona NR SR č.180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) 

začína

Celý článok...