Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove opätovne upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Občania sú povinní o svoje pozemky sa starať na vlastné náklady tak, aby pozemok bol v takom stave, ako je vedený v katastri. nehnuteľností /teda orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy/. Vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu  s f. Timea Olešná o prenájme pozemkov resp. podielov, ostanú naďalej vlastníkmi týchto pozemkov.

Dňa 27.4.2011 sa konalo stretnutie ohľadne zmien v Komunitnom pláne obce Klokočov. Občania môžu vyplniť a zaslať  nižšie uvedený dotazník na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo na adresu Obecného úradu: Klokočov č. 962 , 023 22  do 5.5.2011.

 Sample Image

 V prílohe Vám ponúkame na vyplnenie dotazník pre občanov.

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava zaslalo:
1. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0655  Predmieranka do národného zoznamu území európskeho významu
2. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0657 Malý Polom do národného zoznamu území európskeho významu
3. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie zámerov sa uskutoční dňa 20. apríla 2011 na Obecnom úrade Klokočov /zasadačka/ o 16. 00 hod.
Na úradnej tabuli je vyvesená Pozvánka a mapy zámerov. Zoznam vlastníkov, resp. užívateľov je k nahliadnutiu u. Ing. Gajdičiarovej.

Oznamujeme občanom ČR, ktorým bol zaslaný platobný výmer na daň z nehnuteľností a komunálny odpad, že tento poplatok môžu uhradiť priamo do pokladne obce alebo na účet Obce Klokočov.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 1222 6322
BIC: SUBASKBX
IČO: 00314048
VS: číslo domu / 2011