Úradné oznamy

pdfSoglovci - oznámenie o predĺžení lehoty na vyjadrenie   120.82 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021

pdfZajacovci - rodinný dom - oznámenie o začatí kolaudačného konania   84.59 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 16.11.2021

pdfSalonová - rodinný dom - stavebné povolenie   456.25 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 5.11.2021

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiateprvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2021 o  09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
7. Správa kontrolórky obce o výsledku následnej kontroly
8. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2021
9. Schválenie navýšenia finančnej čiastky na nákup osobného motorového vozidla
10. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe RD a parcele CKN 4524/1 v k.ú. Klokočov – p. P. Obrusník, bytom Opava
11. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu – p. Korčeková E., bytom Čadca
12. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinného domu – p. Ing. Hrebík P., Phd, bytom Bratislava
13. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu cesty – za žiadateľov p. Balášová R., bytom Klokočov – Klín
14. Diskusia
15. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce