Úradné oznamy

Vážení spoluobčania!

Obecný úrad Klokočov vyzýva občanov, ktorí  nezaplatili poplatok za komunálny odpad, poplatok za odber vody ako i poplatok za daň z nehnuteľnosti v predošlých rokoch,  aby tento dlh uhradili ihneď. Obec postupuje tieto nedoplatky za predchádzajúce roky na  exekučne vymáhanie .
Upozorňujeme občanov, že exekučné poplatky sú väčšie ako nedoplatok voči obci, preto uhraďte tento dlh ihneď. Nedoplatky môžu občania uhradiť priamo do pokladne obecného úradu na prízemí  v kancelárií prvého kontaktu.

Koniarová Anna, úsek poplatkov
Ing. Gajdičiarová Veronika , úsek dani z nehnuteľnosti

 Na internetovej stránke obce Klokočov je v sekcii pre obyvateľov nová kategória i-pasport obce odkazujúca na stránku: www.klokocov.seak.sk, kde je spracovaný internetový pasport obce Klokočov (verejné osvetlenie, rozhlas, kontajnery, autobusové zastávky a iné...).

Vyjadrenie poslancov OZ Klokočov k prerušeniu 29. zasadania OZ

Vážení Klokočovania,

keďže na týchto stránkach prebieha vysvetľovanie okolností  „nevydareného“ 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva len z pohľadu jedného človeka, pokladáme my - poslanci Obecného zastupiteľstva v Klokočove – za svoju povinnosť zaujať nasledujúce stanovisko:

Dňa 30. októbra 2009 sa konalo riadne 29.rokovanie Obecného zastupiteľstva v Klokočove. Rokovanie OZ viedol zástupca starostu poslanec p. Jozef Gacho.
Zástupca starostu  p. Jozef Gacho po otvorení rokovania upozornil poslancov na dodržiavanie Rokovacieho poriadku OZ v Klokočove.  Aj napriek tomuto upozorneniu poslanci OZ nerešpektovali tento rokovací poriadok a tým rušili plynulý priebeh rokovania OZ.
Z tohto dôvodu zástupca starostu p. Jozef Gacho    p r e r u š i l    29. rokovanie OZ a oznámil poslancom, že ak chcú môžu pokračovať v rokovaní.
OZ bude zvolané v zmysle zákona do 14 dní, kde sa bude pokračovať v rokovaní 29. zastupiteľstva, o čom budú poslanci vopred oboznámení.
O priebehu rokovania je zhotovený aj zvukový záznam, ktorý je k dispozícii na Obecnom úrade.

V Klokočove dňa 30.10.2009

Jozef Gacho, zástupca starostu