Úradné oznamy

Obecný úrad Klokočov oznamuje občanom, že si môžu prevziať rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti u Ing. Veroniky Gajdičiarovej a rozhodnutia na miestny poplatok za komunálny odpad u PhDr. Kataríny Plešivčákovej.
Rozhodnutia si môžete prevziať v pracovných dňoch:
pondelok, streda, piatok od 7:30 – 15:00 hod.
Dávame do pozornosti občanom, že utorok je deň vyhradený pre spisovanie návrhov k projektu ROEP a štvrtok je nestránkový deň.
Obec Klokočov zastúpená starostom obce, ako príslušný stavebný úrad Vám oznamuje, že v zmysle ust. § 39a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku v znení  neskorších zákonov (ďalej „stavebný zákon“),  spája územné konanie so stavebným konaním pre  líniovú stavbu: „Klokočov – Rybárie  – zahustenie TS u  Paľucha“ , ktorá bude umiestnená v miestnej časti u Paľucha v jestvujúcej trase v k.ú. Klokočov, stavebníka  Stredoslovenská  energetika – Distribúcia, .a.s.  Žilina, so sídlom  Pri Rajčianke  2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení INGO s .r.o., Radová 1080/28, 010 03 Žilina.
pdf
56,645 kb  
Plné znenie - Oznámenia o spojení územného konania so stavebným konaním a začatí stavebného konania verejnou vyhláškou.

Vážení spoluobčania, na základe požiadavky starostu obce Ľuboša Stríža a poslancov Obecného zastupiteľstva  v Klokočove  Vás žiadame o Váš názor :

Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

Anketa je anonymná, trvá do 11.5.2012, pozostáva z troch otázok  a po vyhodnotení budú výsledky zverejnené na internetovej stránke obce, rozhlasom a na informačných obecných tabuliach.
Tieto anketové lístky, prosím vhoďte do pripravenej urny, ktorá je umiestnená na prízemí v budove Obecného úradu v Klokočove /oproti pošty/.

pdf
38,255 kb
 Anketa - Čo s budovami, ktoré sú vo vlastníctve obce?

Sample Image
80,88 kb

ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2012 - 2014

Vyvesené: 9.2.2012