Úradné oznamy

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiatetretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 09. decembra o 09:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021
7. Správa kontrolórky obce o výsledku následnej kontroly
8. Schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Klokočov k 31.12.2021
9. Schválenie navýšenia finančnej čiastky na nákup osobného motorového vozidla
10. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – prideľovanie bytov vo vlastníctve obce do nájmu - schválenie
11. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe RD a parcele CKN 4524/1 v k.ú. Klokočov – p. P. Obrusník, bytom Opava
12. Žiadosť o súhlasné stanovisko k výstavbe rodinného domu – p. Korčeková E., bytom Čadca
13. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinného domu – p. Ing. Hrebík P., Phd, bytom Bratislava
14. Rozpočtové opatrenie č. 5/2021 - Návrh
15. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2022 – Návrh
16. VZN o miestnych daniach na rok 2022 – Návrh
17. a) Hospodárenie ZŠ Klokočov za 1. polrok 2021
b) Hospodárenie MŠ Klokočov za 1. polrok 2021
c) Hospodárenie CVČ za 1. polrok 2021
18. Rozpočtové opatrenie ZŠ, MŠ, CVČ č. 1/2021 – Návrh
19. Rozpočet ZŠ, MŠ, CVČ na rok 2022 – Návrh
20. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu programového rozpočtu obce Klokočov na roky 2022-2024
21. Programový rozpočet obce Klokočov - Návrh
a/ Rozpočet DHZO Klokočov na rok 2022 – Návrh
b/ Žiadosť TJ Slovan Klokočovo poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Klokočov
na rok 2022
22. Novelizácia č. 15/2021 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Klokočov č. 3/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Klokočov
23. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 30.09.2021
24. Správa nezávislého audítora – Účtovná závierka k 31.12.2020
25. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 1. polrok 2022
26. Správa o nedoplatkoch na DzN a dani za psa k 30.10.2021 – správa o nedoplatkoch na komunálnom odpade, elektrická energia, na nájomnom, na preddavku na kúrení k 30.10.2021
27. Návrh na odpis pohľadávok v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov
28. Žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Klokočov – p. M. Škorník, bytom Klokočov
29. Schválenie uznesenia – zmeny a doplnky č. 1 k ÚPN – O Klokočov
30. Dodatok č. 4 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Klokočov – prideľovanie bytov vo vlastníctve obce do nájmu - schválenie
31. Plán zasadnutí OZ na rok 2022
32. Informácia o nákupe osobného motorového vozidla
33. Schválenie Zmluvy pre umiestnenie boxu na zásielky
34. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu cesty – za žiadateľov p. Balášová R., bytom Klokočov – Klín
35. Diskusia
36. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce

pdfGunčaga, Valčuhová - oznámenie o začatí kolaudačného konania   91.6 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 22.11.2021