Úradné oznamy

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Smieško - 15.07.2020 o 8.00 hod.   130,832 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 15.07.2020 o 8.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.06.2020

pdfStavebné povolenie - Gunčaga - Rodinný dom   568,941 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.06.2020

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.07.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

pdfOznámenie o začatí územného konania - 3897 - KORŇA - PREPOJ VN č.232   149,894 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním je určené na deň 01.07.2020 o 10.00 hod. - kancelária starostky Obecného úradu v Korni.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 17.06.2020

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - od 10. júna 2020    163,002 kb

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4592/2020 zo dňa 02.06.2020.

Nerešpektovanie opatrenia je správnym deliktom podľa § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 57 ods. 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.