Úradné oznamy

Obec Klokočov sa ospravedlňuje, že bola poskytnutá nesprávna informácia v odseku úradné oznamy obce, ktorá sa týka VZN o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce. Toto VZN poskytuje dotácie podľa § 2:
- právnickej osobe založenej obcou a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce
- iné obce a VÚC /ďalej len žiadateľ/ ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytovanie pomoci pri likvidácií následkov živelnej pohromy, havárie, alebo inej podobnej udalosti na ich území,
- ostaté právnické osoby /ďalej len žiadateľ/, fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo, ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce.

Poradensko tréningové centrum Náruč, je zamerané na pomoc týraným, zneužívaným a zanedbaným deťom so sídlom v Žiline. Toto centrum poskytuje poradenské služby, spisuje návrhy ohľadom domáceho násilia, spisuje návrhy ohľadom výživného. Bližšie informácie o centre Náruč Vám poskytne sociálna pracovníčka obce: Miroslava Fujaková 041/4358110, kl.13.

Stav obyvateľov v obci Klokočov k 31.12.2010 = ► 2437 obyvateľov

► prihlásených občanov        - 26
► narodených deti - 21
► zomrelých občanov- 41
► odhlásených obyvateľov - 28
                        

Obec Klokočov ponúka na odpredaj prebytočný majetok, Elektrocentrálu EC-15 kW.  Svoje žiadosti a cenové ponuky zasielajte na adresu: Obec Klokočov, 023 22  Klokočov č. 962.
Bližšie informácie Vám poskytne starosta obce Klokočov Ľuboš Stríž na tel .č. 0903/431789 alebo na tel. č. 041/4358110. Elektocentrálu je možné si pozrieť aj osobne.

Sample Image Obec Klokočov ponúka do prenájmu priestory budovy č.s. 542 (bývalá Materská škola Hlavice). Budova bude prenajatá  výhradne na účely:  organizovania rodinných osláv, kultúrnych  a spoločenských akcií, …

Bližšie informácie Vám poskytneme na Obecnom úrade v Klokočove. Tel. č. -  starosta: 0903 431 789