Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Bratislava zaslalo:
1. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0655  Predmieranka do národného zoznamu území európskeho významu
2. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0657 Malý Polom do národného zoznamu území európskeho významu
3. Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0671 Olešnianske rašeliniská do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie zámerov sa uskutoční dňa 20. apríla 2011 na Obecnom úrade Klokočov /zasadačka/ o 16. 00 hod.
Na úradnej tabuli je vyvesená Pozvánka a mapy zámerov. Zoznam vlastníkov, resp. užívateľov je k nahliadnutiu u. Ing. Gajdičiarovej.

Oznamujeme občanom ČR, ktorým bol zaslaný platobný výmer na daň z nehnuteľností a komunálny odpad, že tento poplatok môžu uhradiť priamo do pokladne obce alebo na účet Obce Klokočov.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 1222 6322
BIC: SUBASKBX
IČO: 00314048
VS: číslo domu / 2011

S príchodom obdobia jari každoročne dochádza k zvýšenému  nebezpečenstvu vzniku a počtu požiarov.
Z vykonanej štatistiky vyplýva,  že v roku 2010 vzniklo na Kysuciach celkom 48 požiarov na území lesa a požiarov súvisiacich s vypaľovaním trávnatých porastov s priamou škodou 34 095 €  Najčastejšími príčinami týchto požiarov bolo vypaľovanie trávy, suchých porastov, zakladanie ohňov v prírode, spaľovanie zbytkov drevnej hmoty a odpadu.
Z analýzy požiarovosti za posledných 10 rokov vzniká najviac požiarov tohto druhu v mesiacoch marec, apríl, júl a august. Vznik požiaru v tomto období  zvyšujú klimatické faktory ako sucho, teplo, vietor, ale aj stav vegetácie a  aktivity človeka.   
Dôrazne upozorňujeme občanov na prísny zákaz vypaľovania trávy, kríkov a stromov, na spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve, zakladanie ohňov v priestoroch a miestach,  kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.
Pre právnické a podnikajúce fyzické osoby vydáva Okresné riaditeľstvo  Hasičského a záchranného zboru písomný súhlas so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve podľa § 8 písm. c) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Pri porušení povinností ustanovených v tomto zákone môže OR HaZZ podľa § 59 ods. 2  uložiť  pokutu do výšky sumy 16 596 €.

pdf

215,94 kb   

CELÝ LIST OKRESNÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO
ZBORU V ČADCI

 

Vážení spoluobčania môžete si pozrieť, aké boli náklady na vývoz komunálneho odpadu v roku 2010. Predpis platieb, ktoré obec vyrubila občanom je 37916,01 Euro, čo činí 32% a skutočné náklady na vývoz, ktoré sú podložené faktúrami TKO Semeteš sú v sume 80 633,65 Euro, čiže 68 %.  Z uvedeného si môžete všimnúť, že obec v roku 2010 doplatila z vlastného rozpočtu 42717,64 Euro /1.286.911,6 Sk/. I napriek tomuto hrôzostrašnému číslu, obec pre rok 2011 nenavýšila poplatok za komunálny odpad, ktorý je vyrubený na občana v sume 14,60 Euro.
Možno ste nevedeli, koľko stojí vývoz jednej popolnice, či kontajnera, pre informovanosť Vám prinášame nasledovný prehľad:

Celý článok . . .

Náklady na vývoz komunálneho odpadu za rok 2010 podľa jednotlivých mesiacov

Obecný úrad Klokočov oznamuje občanom, že si môžu prevziať platobné výmery na daň z nehnuteľnosti u Ing. Veroniky Gajdičiarovej a platobné výmery na miestny poplatok za komunálny odpad u Mgr. Andrei Chabrečkovej. Výmery si môžete prevziať v pracovných dňoch: pondelok, streda, piatok od 7:30 – 15:00 hod.

Dávame do pozornosti občanom, že utorok je deň vyhradený pre spisovanie návrhov k projektu ROEP a štvrtok je nestránkový deň.