Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že si môžu podať  žiadosť na Enviromentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2011 na projekt: „ Inštalácia nových zariadení na prípravu tepla a tepelnej úžitkovej vody využívajúcich biomasu, inštalácia tepelných čerpadiel alebo solárnych kolektorov vrátane inštalácie celej sústavy.”
 Podrobnejšie informácie k žiadosti, ako i žiadosť a postup na vypracovanie žiadosti  nájdete na stránke www.envirofond.sk   »  podpora  »  zelená investičná schéma  »  ZIS / 2.

Sample ImageVážení spoluobčania, Obec Klokočov týmto chce upozorniť a zároveň dať do pozornosti všetkým občanom, ktorí využívajú odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi, aby vedeli čo do kontajnerov nepatrí!
Ak niekto prerába dom má možnosť, že nepotrebný odpad z demolácie si odvezie sám alebo využije službu, ktorú poskytuje vývozca odpadu TKO Semeteš (t.j. objedná si kontajner na vývoz).
Je veľmi zarážajúce, že sústavne v kontajneroch je nábytok, pneumatiky, okná, skrine, postele, gauče, dvere ako i materiál z rekonštrukcií bytových jadier.
Pretože  jeden týždeň je kontajner vyvezený, ktorý slúži pre celú lokalitu a nie pre jedného občana ako sme veľakrát svedkami .
Čo na to poviete vážení spoluobčania, je to naozaj zarážajúce,  keď tvorca odpadu umiestni nebezpečný odpad do nádoby, ktorá slúži na zmesový kom. odpad.
Taktiež do kontajnera nepatria ani plasty, pretože zber plastov sa vykonáva osobitne podľa zberového kalendára, len je potrebné v stanovenom termíne dať vrecia na prístupne miesto (k ceste).

V dňoch od 1.4 - 30.9.2010 sa uskutočnila realizácia aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec. V zmysle operačného programu v podpore rastu zamestnanosti a opatrenia aktívnej politiky trhu práce. Z radov uchádzačov o zamestnanie sa podieľalo na obecných službách 11 uchádzačov. V priebehu pol roka boli 2 uchádzači vyradení pre zdravotné dôvody a 1 pracovník bol vyradený pre  neúčasť na aktivačnej činnosti. Uchádzači boli vedení starostom obce Ľubošom Strížom a koordinátorkou Annou Koniarovou.

Miestne komunikácie v jednotlivých lokalitách obce boli vybrané poslancami Obecného zastupiteľstva v Klokočove, dňa 3.9.2010 a schválené obecným zastupiteľstvom v Klokočove uznesením číslo 492/2010 zo dňa 20. septembra 2010.

Celý článok...

Obecný úrad v Klokočove oznamuje občanom, že Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR Bratislava zaslalo na OÚ záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti „ Beskydsko-Javornícka lyžiarska bežecká magistrála„,  ktorej navrhovateľom je Žilinský samosprávny kraj, Ul. Komenského 48, 011 09 Žilina.
Záverečné stanovisko sa nachádza v kancelárii Ing. Gajdičiarovej, občania môžu do neho nahliadnuť v prac. dňoch od 7.30 hod. do  14.00 hod., môžu si robiť výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópiu.

Za OÚ Ing. Gajdičiarová