Úradné oznamy

Obec Klokočov podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976

1. Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre základné školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 1/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších prepisov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b zákona č. 596/2003 Z. z.
  • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z

Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania doručte: do 11.augusta 2011 do 14.00 hod.

pdf
33,55 kb 

Plné znenie podkladov k výberovému konaniu na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej školy, Klokočov č.976 nájdete tu.
 

 

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že starosta obce Ľuboš Stríž v spolupráci so Sociálno-zdravotnou komisiou organizuje dňa 23. 08. 2011 jednodňový výlet do Rajeckých Teplíc pre deti zdravotne ťažko postihnuté spoločne s doprovodom, pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín, pre siroty, polosiroty a pre iné osoby po individuálnom posúdení.
Doprovod detí je nutný v sprievode zákonného zástupcu.
Autobusová doprava bude zabezpečená na náklady Obecného úradu, iné náklady si hradí každý sám.

Obec Klokočov oznamuje, že v našej obci bude realizovaný projekt dodávky potravinovej pomoci, ktorý bude spolufinancovaný Európskou úniou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou SR.

V rámci tohto projektu sa občanom bezplatne poskytne 20  kg pšeničnej hladkej múky a 20 kg bezvaječných cestovín.
Na potravinovú pomoc majú nárok:

Čítať celý článok

Oznamujeme občanom, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, komunálnom odpade, vodnom, na nájomnom, kúrení, prípadne iné nedoplatky voči obci za rok 2010 a minulé roky, aby tieto nedoplatky uhradili do 30. júna 2011, v opačnom prípade obec zverejní zoznam neplatičov na úradnej tabuli, internetovej stránke obce. Občania majú možnosť do 30. júna 2011  prísť na obecný úrad dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Zoznam neplatičov bude posudzovať sociálna komisia.
vodaDňa 31.5.2011 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia, Kýčery-Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu. Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Martiny Brezinovej.
Tieto rozbory vody sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému  úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.