Úradné oznamy

Oznamujeme občanom, ktorí majú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti, komunálnom odpade, vodnom, na nájomnom, kúrení, prípadne iné nedoplatky voči obci za rok 2010 a minulé roky, aby tieto nedoplatky uhradili do 30. júna 2011, v opačnom prípade obec zverejní zoznam neplatičov na úradnej tabuli, internetovej stránke obce. Občania majú možnosť do 30. júna 2011  prísť na obecný úrad dohodnúť sa na splátkovom kalendári. Zoznam neplatičov bude posudzovať sociálna komisia.
vodaDňa 31.5.2011 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia, Kýčery-Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu. Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Martiny Brezinovej.
Tieto rozbory vody sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému  úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
Oznamujeme občanom, že v piatok 10. júna 2011 sa na Obecnom úrade v Klokočove na úsekoch: Matriky a evidencie obyvateľstva a na úseku Daní a pozemkov neúraduje, z dôvodu kompletizovania agendy k sčítaniu obyvateľov.

Obecný úrad v Klokočove informuje občanov so začiatkom opráv miestnych komunikácií, ktoré boli schválené poslancami  OZ v Klokočove,  uznesením č. 492/2010 zo dňa 20.9.2010.
Ako prvá sa započala rekonštrukcia cesty Kornica do Stuchlíkov, nasleduje Kornica na ihrisko, následne sa bude pokračovať v Ústredí – cesta ku kostolu. Odtiaľ sa mechanizmy presunú a práce budú pokračovať od Rybárieho. V prílohe Vám pripájame k nahliadnutiu miestne komunikácie, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.
Prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť, či sa už jedná o pracovné stroje, ktoré vykonávajú opravu miestnych komunikácii, alebo práce s tým spojené. Práce realizuje firma OKSIL.

pdf
39,50 kb
  Súpis miestnych komunikácii, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.