Úradné oznamy

Oznamujeme občanom, že v Obci Klokočov - v budove bývalej Materskej školy na Hlaviciach bude od 01.06.2013 zriadené zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov) a denný stacionár, ako pobočka zariadenia Domu sv. Alžbety Zákopčie.
Z tohto dôvodu oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o umiestnenie do uvedeného zariadenia, aby si na Obecnom úrade v Klokočove vyzdvihli žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Do domova pre seniorov (domova dôchodcov) môžu byť občania umiestnení na základe posudku o odkázanosti a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov.

Obec Klokočov so sídlom Klokočov 962, 023 22  Klokočov, v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nebytové priestory.

Predmet nájmu: nebytové priestory nachádzajúce sa na prvom nadzemnom podlaží v budove OÚ Klokočov č. s. 962 (priestory bývalého Second handu) – miestnosť o výmere 14,80 m2 podlahovej plochy                              
Účel využitia: kancelárske a obchodné priestory
Doba nájmu: na neurčito
Minimálna výška nájmu: 10,00 Eur ročne /m2 bez poplatku na kúrenie a energiu. Kúrenie a energia budú účtované samostatne.                      
Doručovanie ponúk: lehota na doručovanie cenových ponúk je do 31.05.2013 do 14.30 h do kancelárie 1. kontaktu OÚ  Klokočov

Oznamujeme občanom že si môžu vyzdvihnúť rozhodnutie na daň z nehnuteľností, daň za psa u Ing. Gajdičiarovej a rozhodnutie na poplatok za odpad u PhDr. Kataríny Plešivčákovej.
Touto cestou vyzývame občanov, aby v rámci úspory vysokých nákladov za vývoz odpadu separovali odpad podľa zvozového kalendára na r. 2013. Vrecia potrebné na separovanie odpadu si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade bez finančného poplatku.

Obec Klokočov, v zmysle ustanovenia § 9a  ods. 9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve  obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce Klokočov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Obec Klokočov má zámer prenajať  budovu bývalej MŠ Hlavice č. s. 542 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 7195 a 7196 v k. ú. Klokočov z dôvodu osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov
subjektu:
Dom sv. Alžbety Zákopčie, n. o. , zast. Annou Vravníkovou riaditeľkou ZpS, Stred 827, 023 11 Zákopčie, IČO: 42167787
za účelom: rozšírenie už existujúceho zariadenia pre seniorov v Zákopčí
doba nájmu: 20 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy
cena nájmu:  1,00 Eur / ročne