Úradné oznamy

vodaDňa 31.5.2011 boli odobraté vzorky vody na obecných vodovodoch: Pantokovia, Kýčery-Zajacovia, Janeskovia, Vrchpredmier na hydroanalytické rozbory.
Oznamujeme občanom, že hydroanalytické rozbory vody na všetkých obecných vodovodoch vyhovujú stanoveným ukazovateľom na pitnú vodu. Protokoly o skúške sú k nahliadnutiu na obecnom úrade v Klokočove u p. Martiny Brezinovej.
Tieto rozbory vody sa predkladajú Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Čadci a Obvodnému  úradu ŽP v Čadci na vedomie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch. Rozbory vody sa vykonávajú pravidelne, podľa schváleného harmonogramu.
Oznamujeme občanom, že v piatok 10. júna 2011 sa na Obecnom úrade v Klokočove na úsekoch: Matriky a evidencie obyvateľstva a na úseku Daní a pozemkov neúraduje, z dôvodu kompletizovania agendy k sčítaniu obyvateľov.

Obecný úrad v Klokočove informuje občanov so začiatkom opráv miestnych komunikácií, ktoré boli schválené poslancami  OZ v Klokočove,  uznesením č. 492/2010 zo dňa 20.9.2010.
Ako prvá sa započala rekonštrukcia cesty Kornica do Stuchlíkov, nasleduje Kornica na ihrisko, následne sa bude pokračovať v Ústredí – cesta ku kostolu. Odtiaľ sa mechanizmy presunú a práce budú pokračovať od Rybárieho. V prílohe Vám pripájame k nahliadnutiu miestne komunikácie, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.
Prosíme občanov o zhovievavosť a trpezlivosť, či sa už jedná o pracovné stroje, ktoré vykonávajú opravu miestnych komunikácii, alebo práce s tým spojené. Práce realizuje firma OKSIL.

pdf
39,50 kb
  Súpis miestnych komunikácii, ktoré sa budú postupne rekonštruovať.
Obecný úrad v Klokočove opätovne upozorňuje vlastníkov, nájomcov a správcov poľnohospodárskej pôdy na povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Občania sú povinní o svoje pozemky sa starať na vlastné náklady tak, aby pozemok bol v takom stave, ako je vedený v katastri. nehnuteľností /teda orná pôda, trvalý trávny porast, ostatné plochy/. Vlastníci, ktorí majú uzatvorenú zmluvu  s f. Timea Olešná o prenájme pozemkov resp. podielov, ostanú naďalej vlastníkmi týchto pozemkov.