Úradné oznamy

Slovenská nezisková organizácia Pomocný anjel v spolupráci s Obecným úradom v Klokočove organizuje Jarný zber obnoseného a nepotrebného šatstva a to od 7. apríla 2014 – 12. apríla 2014.
Prosíme občanov, aby zabalené veci odovzdávali na Obecnom úrade v Klokočove a to počas úradných hodín od 07.30 hod. do 15.30 hod., alebo nachystali zabalené v deň veľkoobjemového zberu na určených zberných miestach.

Veci je potrebné zabaliť do igelit. vreca alebo iného vhodného obalu, tak aby nedošlo k znehodnoteniu pri prevoze.

Zbiera sa: dámske, pánske, detské letné a zimné oblečenie, posteľné obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, metrový textil, deky, tkané koberce, periny, hlavnice.

Obec Klokočov v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Klokočov, zverejňuje zámer prenájmu pozemku v k.ú. Klokočov, zapísaný na LV 1876 vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu, a to: časť pozemku C KN 6600 o výmere 1152 m2, druh pozemku – trvalý trávny porast.
Doručovanie ponúk: lehota na doručenie cenových ponúk je do 31.3. 2014.
Sample Image 
27,607 kb   
NÁVRH - Obec Klokočov-programový rozpočet na roky 2014-2016 - výdavky   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.2.2014
Sample Image 
18,242 kb   
NÁVRH - Obec Klokočov-programový rozpočet na roky 2014-2016 - príjmy   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.2.2014
Sample Image 
114,738 kb   
NÁVRH - ROZPOČET OBCE KLOKOČOV na roky 2014-2016   

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 21.02.2014