Úradné oznamy

Sample Image
98,766 kb   

Záverečný účet Obce Klokočov za rok 2013

Vyvesené na úradnej tabuli obce - 5.6.2014
Obec Klokočov odvoláva regulačný stupeň č. 1 – obmedzenie dodávky pitnej vody podľa zákona 442/2002 z.z.  Z dôvodu zlepšenia počasia je možné obyvateľov Klokočova naďalej zásobovať pitnou vodou obecným vodojemom.

Obec Klokočov má v úmysle odpredať z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov podiely obce Klokočov v parcelách CKN 9774/1, 9776/2, 9775/2, 9780, 9778/2 a 10223/3, ktoré parcele sú vytvorené GP 43344721-41/2010 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 1356 m2 a podiely v parcelách CKN 9778/4 a 10223/5, ktoré parcele sú vytvorené GP č. 38/2012 ako diely od EKN parcele č. 25951/2, zapísaná na LV 8106, z čoho na podiel Obce Klokočov pripadá 772 m2, spolu podiel predstavuje 2128 m2 Júlii Madajovej, rod. Jedličková, bytom Urbáškova 101, Bučovice za cenu 0,50 eur/m2 za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov.
Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je, že pozemky sa nachádzajú v blízkosti rodinného domu. Na jednej parcele je postavená garáž. Obec Klokočov tieto podiely neužíva.

 

V Klokočove 19.05. 2014

Obec Klokočov podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5  zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Centra voľného času, Klokočov č.976
Plné znenie podmienok výberového konania nájdete tu.
Žiadosť o zaradenie do výberového konania a požadované doklady zašlite na adresu:
Obec Klokočov, Klokočov č.962, 023 22 Klokočov do 27.6.2014 s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením odosielateľa.