Úradné oznamy

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zakazuje pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakladať a udržiavať otvorené ohne dňom zverejnenia až do odvolania.

Celé znenie zákazu nájdete tu:
prvá strana zákazu
druhá strana zákazu

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje občanov (vlastníkov, užívateľov a nájomcov pozemkov), aby si vyčistili pozemky okolo potokov, čím sa predíde povodniam. Povinnosťou každého občana je podľa zákona č. 543/2002 Z.z. predchádzať výskytu a šíreniu burín a nánosov drevín. Pri nesplnení tejto povinnosti môže obec uložiť pokutu. Dávame do pozornosti, že obecný úrad už niektoré lokality v blízkosti potokov vyčistil, pričom drevnú hmotu z čistenia si môžu občania ponechať. V záujme všetkých by mala byť čistá a upravená obec k čomu môžete prispieť i vy!


Opätovne dávame do pozornosti občanom, že si môžu podávať návrhy k projektu ROEP a to vždy v utorok v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. u Ing. Gajdičiarovej. Bližšie informácie na stránke obce, na vývesných tabuliach obce.

Oznamujeme občanom, že 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať v piatok 2. septembra 2011 o 9:00 hod. v zasadacej miestnosti OÚ Klokočov.

Starosta obce Klokočov  v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004, 230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení
vypisuje výzvu na voľby členov rady školy:

• Základná škola Klokočov – Ústredie č. 976, 023 22 Klokočov

Klokočov 19.8.2011

Ľuboš Stríž, starosta obce

Obec Klokočov
so sídlom: Obecný úrad č. 962, 023 22  Klokočov
IČO: 00314048
zastúpená starostom obce: Ľubošom Strížom
zverejňuje v súlade § 9 a) odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a uznesením obecného zastupiteľstva Klokočov č. 40/2011 zo dňa 24.6.2011
zámer - odpredať majetok obce:
nehnuteľný majetok – budovu bývalej materskej školy Hlavice č.s.542 o výmere 235,8 m2 a parcely CKN 7195 o výmere 2196 m2, CKN 7196 o výmere 68 m2
v k.ú. Klokočov a vypracovanie znaleckého posudku na uvedené nehnuteľnosti.