Úradné oznamy

Dôvod uzávierky:
Dôvodom čiastočnej uzávierky cesty II/484 je realizácia stavebných prác na predmetnom úseku pozemnej komunikácie medzi Turzovkou a Klokočovom.
Sample Image
380 532 kb
Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/484 od 12.9. do 30.11.2011 - prvá strana povolenia   
Sample Image
386 943 kb
Povolenie na čiastočnú uzávierku cesty II/484 od 12.9. do 30.11.2011 - druhá strana povolenia
Žiadateľ: Emília Rejdová, bytom Turzovka, Stred č. 405, podal dňa 31.8. 2011 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Drevený rodinný dom –stavebné úpravy a nadstavba“ na parcelách C KN č. 162, 164  v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Čítať celý článok...
Žiadateľ: Ing. Zuzana Plechová, M.B.A., bytom Čadca, Rázusova 1544, podal dňa 16.9.2011 na tunajší stavebný úrad  žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Oplotenie “ na parcele C KN č. 8860/2 v k.ú  Klokočov. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Čítať celý článok...

Zvoz sa uskutoční v sobotu 08.10.2011

Obecný úrad v Klokočove v spolupráci s Obecným hasičským zborom oznamujú, že v dňoch od 03.10.2011 do 08.10.2011 sa uskutoční zber železného šrotu / pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu /autobatérii /, ako aj veľkoobjemového odpadu /karosérie áut /, a pneumatík.

Finančná komisia navrhla zvýšiť cenu vody za m3 o 0,10 Euro, t.j. z 0,63 na 0,73 Euro. Ďalej navrhla stanoviť paušálne minimálny odber  vody 7 m3 na jednu osobu v domácnosti s namontovaným vodomerom tým, ktorí nemajú za rok tento limit splnený – to znamená, len tým, ktorí vodovodnú prípojku užívajú, ale čerpajú vodu z vlastného zdroja a nie obecného a neodoberú toto stanovené množstvo. Ďalej komisia navrhla, aby boli pracovníci údržby vodovodu zamestnaní na dohodu zrušení, túto prácu má vykonávať pracovník, ktorý je odborne spôsobilý a tým obec ušetrí finančné prostriedky. Pracovníka, ktorý je vedený na úseku vody, riadne evidovať, aby nedochádzalo k presunom finančných prostriedkov medzi jednotlivými finančnými kapitolami. Komisia ďalej konštatovala, že k 30.8.2011 už končí splátka úveru a úrokov poskytnutého na vodovod, v roku 2011 sa na kapitolu vodovod účtuje mzda len jedného zamestnanca, tým sa tiež ušetria finančné prostriedky, a znížia sa náklady. Tieto stanoviská navrhla finančná komisia preto, aby sa znížili náklady na prevádzku obecného vodovodu z dôvodu podnikateľskej činnosti, ktorá nesmie byť stratová viac ako 2 roky. Táto lehota končí v marci 2012, obec nesmie presúvať štátne finančné prostriedky do podnikateľskej činnosti. Napr. SEVAK účtuje paušálnu spotrebu vody na jedného občana 45 m 3.