Úradné oznamy

Počet obyvateľov k 31.12.2020:    2253 obyvateľov
Narodení za rok 2020:    13 detí
Zomrelí za rok 2020:    30 obyvateľov
Prihlásení do obce na pobyt:    21 obyvateľov
Odhlásení z pobytu:    35 obyvateľov
Manželstvá uzatvorené v obci:    15 manželstiev
Manželstvá uzatvorené mimo obce:    9 manželstiev

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.01.2021 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne