Úradné oznamy

Česká správa sociálneho zabezpečenia po dobu trvania pandemickej situácie, najdlhšie však do 31.05.2020, bude akceptovať Potvrdenie o žití aj bez úradného overenia vlastnoručného podpisu dôchodcu (bez pečiatky obecného úradu.)

Až do odvolania môžu dôchodcovia vyplnené, s dátumom podpísané tlačivo Potvrdenie o žití poslať poštou alebo oskenovať (príp. odfotiť) a zaslať Českej správe sociálneho zabezpečenia elektronicky, t.j. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., aj bez zaručeného elektronického podpisu.

pdfInformácia od Českej správy sociálneho zabezpečenia    142,501 kb


Aktualizované 06.05.2020

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.04.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

Na základe "Usmernenia," obec vykoná overovanie podpisov a listín v nevyhnutných prípadoch a na základe dohodnutého termínu.