Úradné oznamy

Obecný úrad v Klokočove upozorňuje vlastníkov, ktorí nadobudli nehnuteľnosti na základe dedičských konaní, darovacích zmlúv a kúpnych zmlúv, aby do 31. januára 2020 podali daňové priznanie k nehnuteľnostiam a taktiež noví držitelia preukazov ZŤP a ZŤPS musia doložiť kópie týchto preukazov k zníženiu dane z nehnuteľnosti na rok 2020.

Taktiež upozorňujeme občanov, že do 31.januára 2020 je potrebné doložiť žiadosti a potrebné doklady k zníženiu miestneho poplatku za komunálny odpad podľa § 6 platného VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Klokočov na rok 2020 /potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní, pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní, pri prechodnom pobyte v inej obci: potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o zaplatení vyrubeného poplatku v mieste kde sa zdržiava a býva,........./.

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 2 282 obyvateľov

Počet detí narodených v roku 2019: 14 detí
Počet zomretých v roku 2019: 29 obyvateľov
Počet prisťahovaných v roku 2019: 21 obyvateľov
Počet odsťahovaných v roku 2019: 32 obyvateľov

Zverejnenie zámeru obce Klokočov na priamy prenájom nehnuteľného majetku parciel :
CKN 9304-870 m2-t.t.p., CKN 9305-741 m2-t.t.p., CKN 9306-684 m2-t.t.p., CKN 9307-731 m2-t.t.p., CKN 5482/1-983 m2-t.t.p., CKN 5483/1-1592m2-t.t.p., CKN 5483/2-1266m2-t.t.p., CKN 5483/3-2562m2-t.t.p., CKN 6595-23m2-t.t.p., CKN 6596-191m2-zast.plocha, CKN 6600-časť o vým. 1500m2-t.t.p., CKN 7441/3-739m2-t.t.p., vedených na LV a EKN 9-28447/1-137m2-t.t.p., EKN 9-28447/5-204m2-t.t.p., EKN 9-28447/6-95 m2-t.t.p. a EKN 9-28447/7-82m2-t.t.p., vedených na LV 15838, v k.ú. Klokočov.

Účel využitia prenájmu ponúkaných pozemkov: podnikateľské účely – kosenie 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky určil lehotu na utvorenie okrskových volebných komisií do 8. januára 2020.
Oznamujeme, že v lehote do 8. januára 2020 môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad Klokočov
Klokočov č. 962
023 22 Klokočov
alebo v elektronickej forme na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.01.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne