Úradné oznamy

pdfBardoňovci - Rekreačná chata - kolaudačné rozhodnutie   165.41 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.03.2022

pdfPinčekovci - dodatočná zmena stavby pred dokončením   122.98 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 01.03.2022

pdfČičmanec, Mäsiar - oznámenie o spojenom územnom a stavebnom konaní   119.45 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2022

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiateštvrté zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2022 o 9:00 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu obce Klokočov – Správa o hospodárení k 31.12.2021
7. Fond prevádzky, údržby a opráva – stav k 31.12.2021
Rezervný fond obce – stav k 31.12.2021
8. Informácie k nákupu obecnej techniky – traktorbager
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
10. Schválenie dátumu voľby kontrolóra, schválenie podmienok voľby kontrolóra, spôsob voľby
11. Schválenie vypracovania znaleckého posudku na stanovenie hodnoty kotla Biomasa za účelom zaradenia kotla do majetku obce Klokočov
12. Dohoda o skončení zmluvy o výpožičke hnuteľného majetku zo dňa 20.03.2012 a schválenie Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku nadobudnutého na základe projektu „Přezhraniční spolupráce v regiónu Frýdlantsko – Horné Kysuce“
13. Správa kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2021
14. Správa kontrolórky obce o výsledku následnej kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti
15. Schválenie priameho prenájmu obecných pozemkov p. M. Škorníkovi, Klokočov
16. Správa o činnosti kultúrneho strediska a obecnej knižnice za rok 2021
17. Rôzne
a) Žiadosť firmy Profistavmat s.r.o. Pezinok o súhlasné stanovisko k ohláseniu drobnej stavby
b) Informácie Spoločenstva bývalých urbarialistov, Turzovka k nájomnej zmluve pozemkov pod cintorín Kršeľ
c) Informácie k Miestnej akčnej skupine Krajšie Kysuce – projekt Multifunkčného ihriska Klokočov - Hlavice
18. Diskusia
19. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce

pdfOznámenie o výrube - Klokočov Banské   286.96 KB

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 07.02.2022