Úradné oznamy

pdf Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Srníčková, Horňák    122,977 kb


Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 27.05.2020 o 8.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.
Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 30.04.2020

Lehota na doručovanie cenových ponúk: do 15.05.2020 do 14.00 h (rozhodujúci je dátum doručenia ponuky, nie dátum poštovej pečiatky)

 

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -

Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2 nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876 za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

pdfOpatrenie hlavného hygienika - uvoľňovanie opatrení k 22.04.2020    126,323 kb

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa rušia opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2576/2020 zo dňa 12.03.2020, č.OLP/2775/2020 zo dňa 24.03.2020, č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020 a č.OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020.