Úradné oznamy

pdfStavebné povolenie - Pinčekovci - Rodinný dom   416,893 kb

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 20.05.2020

pdfOznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania - Rodinný dom - Gunčaga - 17.06.2020 o 8.00 hod.    121,221 kb

 Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 17.06.2020 o 8.00 hod. na obecnom úrade v Klokočove.

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.05.2020

pdfOpatrenie hlavného hygienika - uvoľňovanie opatrení k 30.04.2020    131,668 kb

 

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3172/2020 zo dňa 17.04.2020.