V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na Tridsiatedeviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov, ktoré sa uskutoční dňa 29.09. 2022 o 14:30 hod. (štvrtok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania
5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
6. Správa ZŠ, MŠ, CVČ Klokočov o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022
7. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov
8. Monitorovacia správa obce Klokočov k 30.06.2022
9. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 – Návrh
10. Schválenie finančných prostriedkov na realizáciu a spoluúčasť obce na multifunkčné ihrisko na Hlaviciach
11. Informácie k projektu úpravne vody vo Vrchpredmieri – schválenie finančných prostriedkov na spoluúčasť a revízne správy
12. Žiadosť o finančné prostriedky pre Folklórnu skupinu Klokočov
13. Žiadosť o odkúpenie parcely CKN 7183 – p. P. Čečotka a manž. M. Čečotková, bytom Klokočov – Hlavice
14. Predĺženie nájmu nebytových priestorov na prízemí stavby č.s. 1083 Klokočov – Hlavice žiadateľovi Ekolstav s.r.o. z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15. Predĺženie nájmu nebytových priestorov pre pobočku verejnej lekárne Paracelsus z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16. Žiadosť o odkúpenie parciel - Ján Korček bytom Vysoká nad Kysucou
17. Zámena majetku obce medzi obcou Klokočov a p. J. Brezinom, bytom Klokočov
18. Žiadosť občanov o opravu vodovodu Hlavice u Pantokov
19. Správa o nedoplatkoch, elektrická energia, na nájomnom a kúrení k 30.06.2022
20. Informácie k podanej žalobe na nájomníka v bytovom dome č.s. 1296
21. Informácie k žalobe na náhradu škody Stredoslovenská distribučná energetika
22. Rôzne
a/ Žiadosť o opravu príjazdovej cesty k domom asfaltom - Marcela Litvíková bytom
Hlavice za žiadateľov
b/ Žiadosť o opravu prístupovej cesty asfaltom - občania z Vrchpredmiera časť Doroťanka
c/ Žiadosť o vyjadrenie a vyriešenie elektrickej prípojky k novostavbe rodinného
domu - Stanislav Hafera bytom Staškov
e/ Žiadosť o odpustenie platby z daní z nehnuteľnosti na rok 2023 vlastníkom domu Zajac Marian bytom Turzovka a Blažeková Ivana bytom Čadca
g/ Informácia k vodovodu Kyčery
23. Diskusia
24. Záver

Jana Foldinová 
starostka obce